Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020.

Deleži prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč so naslednji:

  • za družbo PRONS d. o. o., 42,22 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o., 12,22 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o., 35,65 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o., 9,91 %.

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-1996/sklep-o-dolocitvi-delezev-prevzemanja-odpadnih-nagrobnih-svec-pri-izvajalcih-javne-sluzbe-zbiranja-in-upravljavcih-pokopalisc-za-obdobje-do-30--junija-2020